Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk! 

 

 

woensdag, 30 augustus 2023 23:42

Sluiting NABO Bodegraven/Driebruggen

230314 duiker Jan met spanndoek

Augustus 2023:
TeVoet heeft 17 augustus jl. een brief gestuurd aan B&W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en ProRail, waarin wordt aangedrongen om nu eindelijk het in mei al aangekondigde overleg over de alternatieve kruising te doen plaatsvinden. Dit overleg is urgent door de aanbesteding van de vervanging van de duikers door ProRail. De vervanging zal zomer 2024 plaatsvinden. Voor de tekst van de brief klik hier:


Juli 2023 : 
Op 5 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een motie aangenomen (voor de hele motie klik hier) om eerst de route van een alternatieve kruising vast te leggen voordat de spoorwegovergang in de Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug aan de openbaarheid kan worden onttrokken. Fysiek is de spoorwegovergang al in december 2021 door ProRail afgesloten, maar het staat nog steeds op de wegenlegger.

Deze motie op initiatief van D’66 was een reactie op het voorstel van B&W om tot onttrekking over te gaan. Toen dit onverwachte voorstel bekend werd is TeVoet samen met de inwoners in actie gekomen door in te spreken (voor de tekst klik hier) en brieven te schrijven. Met het boven genoemde als resultaat. 

Het voorstel van B&W was onverwacht, omdat er juist successen waren geboekt, die ook bekend waren bij B&W.
Namelijk:

  • De Gasunie is akkoord gegaan om een deel van de Gasuniekade te gebruiken. Hierdoor zouden wandelaars na het spoor gekruist te hebben via een duiker, aan de overzijde naar het Dubbele Wierickepad kunnen lopen (zie schets bij bericht van januari 2023)
  • ProRail heeft toe gezegd een derde van de kosten te betalen van welke duurzame optie de gemeente ook zal kiezen.

Een grote uitdaging ligt nu in het vinden van financiële middelen, aangezien de gemeente de armste gemeente is van Zuid-Holland. Wij gaan al onze creativiteit inzetten om subsidiemogelijkheden en sponsoren te zoeken.

Hieronder de voorgeschiedenis

 4 maart 2023: 

Statenlid Jeroen Heuvelink (D'66) bezoekt Nieuwerbrug. Leden van TeVoet en bewoners houden een pleidooi voor de duiker als oplossing voor de gesloten overweg. Voor de aankondiging klik hier. Voor het verslag van dit bezoek klik hier

Januari 2023: Nieuwe stappen gezet naar een oplossing voor de gesloten spoorwegovergang.

Na de weigering van de Gasunie, die zich erop beriep dat het bevoegd gezag (Ministerie van I&W en ILT) niet toestaat dat de kade wordt betreden, hebben wij een beroep op de Wet Open Overheid gedaan om informatie boven tafel te krijgen. Dit leidde tot een gesprek met de Gemeente en de Gasunie. De Gasunie presenteerde hier een voorstel om de kade haaks te kruisen en via een perceel ten zuiden hiervan naar de Dubbele Wiericke terug te wandelen.

230320 schets oplossing nabo bodegravenDe groene lijn is de gasleiding op de kade van de Gasunie.

De oranje lijn is de door de Gasunie voorgestelde wandelroute die ten zuiden van de Gasunie kade over particulier terrein loopt.


Dit voorstel is afgeketst op de weigering van de eigenaar van het perceel ten zuiden van de Gasunie kade. We kunnen dus niet vanaf de duiker terug lopen naar de Dubbele Wiericke.

Wij hadden hier al rekening mee gehouden. Omdat TeVoet vraagtekens zette bij de weigering van de Gasunie hebben wij AVIV, een adviesbureau op het gebied van externe veiligheid, gevraagd een notitie op te stellen. Klik hier voor de notitie. Uit die notitie blijkt dat het vanuit het veiligheidsperspectief niet nodig is om wandelaars te weren van de Gasuniekade. Onze vermoedens zijn daarmee bevestigd.

Met deze notitie in de hand willen wij graag het gesprek aangaan met de Gasunie. Ons doel is om met alle instanties die bij de duiker betrokken zijn een rondetafel gesprek te krijgen: Gasunie, Gemeente, Provincie, Waterschap, Pro-Rail en het ministerie van I&W. Wij willen dat het algemeen belang centraal komt te staan in plaats van ieders specifieke belang en dat alle partijen in onderlinge samenwerking tot een oplossing komen.

9 november 2022: nog steeds geen oplossing gevonden. De Gasunie blijft dwarsliggen. Voor het bericht klik hier

16 juni 2022: De Gasunie weigert medewerking aan het realiseren van een oplossing. Brief naar de Tweede Kamer en Staatsecretaris Heijnen. Voor het volledige bericht klik hier.

2 februari 2022: gemeenteraad B odegraven-Reeuwijk vindt dat het pad langs de Dubbele Wiericke toegankelijk moet blijven. Realiseren van een duiker lijkt de oplossing. Voor het volledige bericht klik hier

24 november 2021: aandacht in de landelijke pers voor sluiting NABO. Voor het hele bericht klik hier.

9 november 2021: In de hoorzitting van 25 oktober hebben TeVoet ZH en 3 inwoners hun bezwaren mondeling toegelicht. Voor het hele bericht klik hier

20 oktober 2021 De gemeenteraad van Bodegraven heeft begin 2021 besloten de onbewaakte spoorwegovergang (NABO) van het onverharde pad langs de Dubbele Wiericke te gaan sluiten. TeVoet en een aantal verontruste bewoners hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Aanstaande maandag 25 oktober 2021 is er in Bodegraven hierover een hoorzitting. De gemeente lijkt niet te komen met een voor de wandelaar bevredigende oplossing. Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd. Voor het volledige bericht klik hier

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet