Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk! 

 

 

zaterdag, 30 maart 2024 13:35

NABO Leyduin afgesloten, tunneltje nog ver weg

20250329 leyduyn mededeling S29 maart 2024:
Prorail sluit de NABO "definitief". Voorlopig zullen de wandelaars om moeten lopen.

20 maart 2024:
De bewoners zijn een petitie gestart. Wandelnet en TeVoet hebben bij de gemeente een handhavingsverzoek ingediend. Een openbare weg kan niet zomaar aan de openbaarheid onttrokken worden! 

1 maart 2024:
Het tunneltje als alternatief voor de NABO lijkt van de baan. De motie (zie bericht 28 februari) is gisteren in de gemeenteraad van Heemstede verworpen. 
TeVoet, Wandeloverleg Noord-Holland en Wandelnet bezinnen zich nu om alsnog een beroep te gaan doen op de Wegenwet. Prorail en de gemeente stellen de zaak voor alsof er van openbaarheid geen sprake is. Dat is echter niet steekhoudend aangetoond. Als aannemelijk gemaakt kan worden dat het pad en de overweg openbare weg is volgens de Wegenwet, dan kan bij het gemeentebestuur een handhavingsverzoek indiend worden op het moment dat de overweg gesloten wordt.


Voor de volledige voorgeschiedenis zie hieronder.

29 februari 2024:

20240329 schermfoto leyduin SDe discussie wordt nog eens overgedaan in de gemeenteraad. Nog steeds is er geen inzichtelijke informatie over het onderzoek en de beschikbare middelen voor de tunnelopties. Raadsleden van CDA en D’66 hebben zich echter laten informeren door Prorail. Zij worden daar fel op aangevallen door VVD en Heemsteeds Burger Belang (HBB). CDA-raadslid Boeder bepleit de motie met verve. De motie wordt echter niet aangenomen: CDA, GroenLinks en D’66 stemmen voor, PvdA, HBB en VVD stemmen tegen. Met name de stemmen van PvdA verbazen.
Voor de opname van de bespreking van het agendapunt Leyduin in de gemeenteraad klik hier.


28 februari 2024
:
Op 29 februari 2024 zal de Raad van Heemstede stemmen over een motie om toch de mogelijkheid van een tunneltje weer te onderzoeken. Voor de volledige motie klik hier.
De sluiting van de NABO staat gepland in maart 2024. Er is een petitie gestart om deze overgang open te houden totdat er een alternatieve kruising is gerealiseerd. Teken de petitie! Klik hier.

15 - 28 februari 2024:
In de periode na 15 februari is er contact tussen CDA, GroenLinks, D'66, Wandeloverleg NH, Wandelnet en Prorail. Er wordt o.l.v. CDA en GroenLinks een motie opgesteld om tot heroverweging te komen, de contacten met Prorail te hervatten en te werken aan de realisatie van de eenvoudigste tunneloplossing geschikt voor voetgangers, eventueel met fiets aan de hand.  https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/29-februari/20:00/Onderwerp-Leyduin-op-verzoek-1/motie-Leyduin-CDA-GroenLinks-v-2.pdf :00/Onderwerp-Leyduin-op-verzoek-1/motie-Leyduin-CDA-GroenLinks-v-2.pdf 
Er wordt door anderen een petitie gestart.

15 februari 2024:
Het lijkt mosterd na de maaltijd, maar alsnog wordt er in de commissie Ruimte van de gemeenteraad aandacht besteed aan de op te heffen NABO en de reeds van tafel geveegde alternatieven. Voor het eerst worden burgers gehoord over het plots fundamenteel gewijzigde beleid van de gemeente. Extra stoelen worden aangesleept om het publiek te bergen. Een 16-tal insprekers waaronder TeVoet, Wandelnet en Wandeloverleg NH (hiervoor klik hier) komt met eensluidende verhalen. De NABO of een alternatief is van groot belang voor de wandelgelegenheid en de veiligheidsrisico’s op het met sterker verkeer gedeelde alternatieve omlooptraject zijn te groot. De wethouder (VVD) wordt met name bevraagd door CDA en GroenLinks. Beide achten het onmogelijk een goed oordeel te geven over het collegebesluit bij gebrek aan inzichtelijke rapportage over het onderzoek. Om de vragen vanuit de commissie weet de wethouder steeds heen te praten zonder antwoord te geven of ze lijkt ze niet te begrijpen. De voorzitter vat samen dat iedereen toch een tunnel lijkt te willen en vraagt om heroverweging. VVD en HBB laten echter weten de wethouder te steunen en geen geld meer beschikbaar te willen stellen. Voor heroverweging zal men aangewezen zijn op een motie in de gemeenteraad.

16 januari 2024:
College van B&W besluit de motie ten uitvoer te brengen. In haar motivering wordt summier een indicatie gegeven van de kosten voor de verschillende varianten. De eenvoudige in de besluitvorming van maart 2022 beoogde voetgangerstunnel valt binnen het oorspronkelijk beoogde budget. Geschikt gemaakt met een hellingbaan voor minder validen wordt het wat duurder. De volwaardige fietstunnel is de helft duurder dan de eerste variant. Men staat stil bij de waarde van de eenvoudiger varianten voor fietsers en lichamelijk beperkten en vindt die te beperkt om een investering te rechtvaardigen. Niets over de waarde voor wandelaars!

19 oktober 2023:
Hoewel over de onderzoeksresultaten nooit publiekelijk wordt gerapporteerd meldt de (nieuwe) wethouder dat de derde variant, een volwaardige fietstunnel,  ‘vele malen’ duurder is dan er geld beschikbaar is en dat de provincie en buurgemeenten niet willen bijspringen. Heemsteeds Burgerbelang dient een motie in om het verdere proces richting realisatie van een tunneltje te stoppen. De wethouder ‘omarmt’ deze motie. De motie wordt aangenomen. Ook de eenvoudiger varianten gaan hiermee van tafel. Oftewel het onderzoek naar de twee oorspronkelijke varianten wordt van tafel geveegd omdat een 3e toegevoegde variant te duur uitpakt. Prorail bericht hierop de intentieovereenkomst op te zeggen en nog te komen met een rekening.

April 2022:
Gemeente Heemstede en Prorail tekenen een intentieovereenkomst om de NABO (niet-actief-bewaakte-overweg) in het pad naar het Landgoed Leyduin op te heffen en te vervangen door een wandeltunneltje. Er wordt krediet beschikbaar gesteld voor het gezamenlijk met Prorail te verrichten onderzoek naar kosten en uitvoering van 2 varianten, één voor voetgangers met eventueel fiets aan de hand en één die ook geschikt is voor minder validen met rollator of rolstoel. Later voegt men een derde variant toe, niet zozeer gericht op voetgangers maar op fietsers, een volwaardige fietstunnel, ook geschikt voor voetgangers.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet