Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

dinsdag, 19 maart 2024 19:33

Sluiting NABO Bodegraven/Driebruggen

230314 duiker Jan met spanndoek

Februari 2024:
Herstel wandelverbinding door wandelduiker in zicht!
Wat waren we blij en opgelucht toen we op 28 februari j.l. hoorden dat de gemeenteraad akkoord ging met de investering van 200.000 euro in de wandelduiker. Want daarmee kan de wandelverbinding gered worden. Ook besloot de raad de NABO pas aan de openbaarheid te onttrekken wanneer de duiker is vervangen door een loopduiker. En dus niet eerder. Dit is de juiste volgorde, waar wij steeds op hebben aangedrongen.
Door de positieve houding van de provincie en van ProRail leverde dit uiteindelijk bij een begroting van 1 miljoen een kostenverdeling op van 20 % voor de gemeente en de rest gelijk verdeeld voor ProRail en de provincie. ProRail moet alleen nog toetsen of het vanwege de baanstabiliteit mogelijk is om binnen het gestelde budget te blijven. Door onze doelstelling juridisch (bezwaar en beroep) te gebruiken, door samen te werken met politieke partijen, èn door het werk van het Wijkteam en de inwoners hebben we dit resultaat kunnen bereiken.
TeVoet heeft inmiddels de concepttekening van de duiker ontvangen. We houden een vinger aan de pols. Het feestje zal pas echt gevierd worden als we door de wandelduiker kunnen lopen.


Hieronder de lange weg naar dit zeer hoopvolle slothoofdstuk.

December 2023:

Na het teleurstellende overleg met ProRail op 4 oktober bleef het lang stil aan de kant van de gemeente. Totdat eind november B&W met het voorstel kwam om geen intentieovereenkomst aan te gaan met ProRail en de provincie voor het realiseren van de wandelduiker. Tegelijkertijd stelde B&W voor om de NABO aan de openbaarheid te onttrekken. Iedereen in rep en roer. Het was nu of nooit. We wisten immers dat in augustus 2024 ProRail duikers ging vervangen. Het Wijkteam en de inwoners van Nieuwerbrug gingen aan de slag met een handtekeningenactie. TeVoet ging verder met het bepleiten van de zaak bij de provincie en de gemeentelijke politiek. Bij de Inspraak van 6 december waren er schriftelijke bijdragen van bewoners, 457 handtekeningen, en mondelinge bijdragen van TeVoet (klik hier voor inspraaktekst) en het Wijkteam. Wij hebben in ons pleidooi voor de duiker een bijdrage van 5.000 euro aangeboden en de kennis van onze technisch adviseur.
Dat de inwoners van Nieuwerbrug zo massaal van zich lieten horen is zeker van invloed geweest op het vervolg. Tijdens de raadsvergadering van eind december werd een motie van D’66 om 125.000 euro beschikbaar te stellen aangenomen. Dit stelde de wethouder in staat te gaan onderhandelen met ProRail en de provincie.

Oktober 2023:
Het overleg met ProRail, gemeente en provincie waar we zolang naar hadden uitgekeken werd een grote teleurstelling. ProRail gaf een presentatie met kostenramingen op hoofdlijnen voor een loopduiker en een voetbrug waarover vragen konden worden gesteld, maar waar weinig antwoorden op kwamen.

Hieronder de voorgeschiedenis

Augustus 2023:
TeVoet heeft 17 augustus jl. een brief gestuurd aan B&W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en ProRail, waarin wordt aangedrongen om nu eindelijk het in mei al aangekondigde overleg over de alternatieve kruising te doen plaatsvinden. Dit overleg is urgent door de aanbesteding van de vervanging van de duikers door ProRail. De vervanging zal zomer 2024 plaatsvinden. Voor de tekst van de brief klik hier:


Juli 2023 : 
Op 5 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een motie aangenomen (voor de hele motie klik hier) om eerst de route van een alternatieve kruising vast te leggen voordat de spoorwegovergang in de Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug aan de openbaarheid kan worden onttrokken. Fysiek is de spoorwegovergang al in december 2021 door ProRail afgesloten, maar het staat nog steeds op de wegenlegger.

Deze motie op initiatief van D’66 was een reactie op het voorstel van B&W om tot onttrekking over te gaan. Toen dit onverwachte voorstel bekend werd is TeVoet samen met de inwoners in actie gekomen door in te spreken (voor de tekst klik hier) en brieven te schrijven. Met het boven genoemde als resultaat. 

Het voorstel van B&W was onverwacht, omdat er juist successen waren geboekt, die ook bekend waren bij B&W.
Namelijk:

  • De Gasunie is akkoord gegaan om een deel van de Gasuniekade te gebruiken. Hierdoor zouden wandelaars na het spoor gekruist te hebben via een duiker, aan de overzijde naar het Dubbele Wierickepad kunnen lopen (zie schets bij bericht van januari 2023)
  • ProRail heeft toe gezegd een derde van de kosten te betalen van welke duurzame optie de gemeente ook zal kiezen.

Een grote uitdaging ligt nu in het vinden van financiële middelen, aangezien de gemeente de armste gemeente is van Zuid-Holland. Wij gaan al onze creativiteit inzetten om subsidiemogelijkheden en sponsoren te zoeken.

4 maart 2023: 

Statenlid Jeroen Heuvelink (D'66) bezoekt Nieuwerbrug. Leden van TeVoet en bewoners houden een pleidooi voor de duiker als oplossing voor de gesloten overweg. Voor de aankondiging klik hier. Voor het verslag van dit bezoek klik hier

Januari 2023: 
Nieuwe stappen gezet naar een oplossing voor de gesloten spoorwegovergang.
Na de weigering van de Gasunie, die zich erop beriep dat het bevoegd gezag (Ministerie van I&W en ILT) niet toestaat dat de kade wordt betreden, hebben wij een beroep op de Wet Open Overheid gedaan om informatie boven tafel te krijgen. Dit leidde tot een gesprek met de Gemeente en de Gasunie. De Gasunie presenteerde hier een voorstel om de kade haaks te kruisen en via een perceel ten zuiden hiervan naar de Dubbele Wiericke terug te wandelen.

230320 schets oplossing nabo bodegravenDe groene lijn is de gasleiding op de kade van de Gasunie.

De oranje lijn is de door de Gasunie voorgestelde wandelroute die ten zuiden van de Gasunie kade over particulier terrein loopt.


Dit voorstel is afgeketst op de weigering van de eigenaar van het perceel ten zuiden van de Gasunie kade. We kunnen dus niet vanaf de duiker terug lopen naar de Dubbele Wiericke.

Wij hadden hier al rekening mee gehouden. Omdat TeVoet vraagtekens zette bij de weigering van de Gasunie hebben wij AVIV, een adviesbureau op het gebied van externe veiligheid, gevraagd een notitie op te stellen. Klik hier voor de notitie. Uit die notitie blijkt dat het vanuit het veiligheidsperspectief niet nodig is om wandelaars te weren van de Gasuniekade. Onze vermoedens zijn daarmee bevestigd.

Met deze notitie in de hand willen wij graag het gesprek aangaan met de Gasunie. Ons doel is om met alle instanties die bij de duiker betrokken zijn een rondetafel gesprek te krijgen: Gasunie, Gemeente, Provincie, Waterschap, Pro-Rail en het ministerie van I&W. Wij willen dat het algemeen belang centraal komt te staan in plaats van ieders specifieke belang en dat alle partijen in onderlinge samenwerking tot een oplossing komen.

9 november 2022: nog steeds geen oplossing gevonden. De Gasunie blijft dwarsliggen. Voor het bericht klik hier

16 juni 2022: De Gasunie weigert medewerking aan het realiseren van een oplossing. Brief naar de Tweede Kamer en Staatsecretaris Heijnen. Voor het volledige bericht klik hier.

2 februari 2022: gemeenteraad B odegraven-Reeuwijk vindt dat het pad langs de Dubbele Wiericke toegankelijk moet blijven. Realiseren van een duiker lijkt de oplossing. Voor het volledige bericht klik hier

24 november 2021: aandacht in de landelijke pers voor sluiting NABO. Voor het hele bericht klik hier.

9 november 2021: In de hoorzitting van 25 oktober hebben TeVoet ZH en 3 inwoners hun bezwaren mondeling toegelicht. Voor het hele bericht klik hier

20 oktober 2021 De gemeenteraad van Bodegraven heeft begin 2021 besloten de onbewaakte spoorwegovergang (NABO) van het onverharde pad langs de Dubbele Wiericke te gaan sluiten. TeVoet en een aantal verontruste bewoners hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Aanstaande maandag 25 oktober 2021 is er in Bodegraven hierover een hoorzitting. De gemeente lijkt niet te komen met een voor de wandelaar bevredigende oplossing. Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd. Voor het volledige bericht klik hier

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet